Privacyverklaring

 

AVG DOWNLOADEN

Dit is de privacyverklaring van Fotografie Marjan Noteboom. BeeldWoord, Wad aan de Wand en Infinitum-fotografie zijn onderdeel van Fotografie Marjan Noteboom en bestaat uit één persoon: Marjan Noteboom. Fotografie Marjan Noteboom respecteert jullie privacy en houdt zich aan de regels die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) stelt. Fotografie Marjan Noteboom is zelfverantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens die door ons worden verzameld. Omdat Fotografie Marjan Noteboom haar policy eenzijdig kan wijzigen adviseer ik jullie deze verklaring regelmatig op wijzigingen na te gaan. Bij vragen of klachten kunnen jullie altijd terecht bij mij via een mail aan info@beeldwoord.nl

Contactgegevens:
* https://beeldwoord.nl/
* Loosboersstraat 33
* 7475 BN Markelo
* 06 – 50 60 24 31

Persoonsgegevens die wij verwerken
Fotografie Marjan Noteboom verwerkt je persoonsgegevens die je zelf aan mij verstrekt omdat je gebruik wilt maken van mijn diensten. Daarnaast verwerk ik foto’s die ik in opdracht van jou maak. Een overzicht van de persoonsgegevens die ik verwerk:
– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Foto’s in opdracht gemaakt
– Gegevens over je activiteiten op onze website
– Internetbrowser en apparaat type

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die
Fotografie Marjan Noteboom verwerkt
Fotografie Marjan Noteboom heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Ik kan niet controleren of een websitebezoeker ouder dan 16 is. Ik raad ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat ik zonder die toestemming persoonlijke gegevens heb verzameld over een minderjarige, neem dan contact op via info@beeldwoord.nl dan verwijder ik deze informatie.

Persoonsgegevens die wij verwerken
Fotografie Marjan Noteboom verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

  • Om telefonisch of per e-mail contact te hebben over mijn dienstverlening
  • Om thuisreportages te kunnen doen
  • Om een reportage te kunnen plannen/reserveren
  • Om goederen en diensten bij u af te leveren
  • Om te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
  • Om jouw betaling af te kunnen handelen
  • Fotografie Marjan Noteboom verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde Besluitvorming
Fotografie Marjan Noteboom neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit.

Hoelang Fotografie Marjan Noteboom persoonsgegevens bewaart
Fotografie Marjan Noteboom bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Contactgegevens: Fotografie Marjan Noteboom bewaart je personalia, telefoonnummer, e-mailadres en geboortedatum 7 jaar (wettelijke verplichting)

In jouw opdracht gemaakte foto’s: Fotografie Marjan Noteboom bewaart de foto’s tot haar bedrijfsbeëindiging, tenzij anders overeengekomen. Zolang Fotografie Marjan Noteboom je foto’s bewaart, kun je deze bij mij opvragen.

Foto’s kunnen worden gepubliceerd op onze eigen websites marjannoteboom.nl en Infinitum-fotografie.nl (artistiek belang). Voor publicatie op social media en websites van derden wordt toestemming gevraagd.

Delen van persoonsgegevens met derden
Fotografie Marjan Noteboom verkoopt jouw contactgegevens en foto’s niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluit Fotografie Marjan Noteboom een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Fotografie Marjan Noteboom blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies die Fotografie Marjan Noteboom gebruikt
Fotografie Marjan Noteboom gebruikt alleen technische en functionele cookies, en analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die Fotografie Marjan Noteboom gebruikt zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kan Fotografie Marjan Noteboom hiermee de website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Fotografie Marjan Noteboom en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij mij een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die ik van jou beschik in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@marjannoteboom.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vraag ik jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Ik reageer zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Fotografie Marjan Noteboom wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe Fotografie Marjan Noteboom persoonsgegevens beveiligt
Fotografie Marjan Noteboom neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@marjannoteboom.nl